“Ozger Devops” - bu işiňizi ösdürmek üçin döredijilikli çözgüt we häzirki zaman dizaýn ulgamy. Işiňiz üçin web sahypalaryny, iOS we Android platformalaryny döredýäris.

Biz bilen özgeriň!

Ahal records

Içiňiz gysýarmy we näme etjegiňizi bilmeýärsiňizmi, şonda Ahal ýazgylary bilen filmlere, seriýalara, multfilmlere we ş.m. tomaşa edip, kompýuterde ýa-da Playstation-da oýun oýnap bilersiňiz.

View page

Okuwçy

Ofis kanselýariýalarynyň iň uly onlaýn dükany, okuw esbaplary, kitaplar, sungat esbaplary, ýadygärlik sowgatlary we sowgatlar her gün sizi begendirer!

View page

Toý hyzmatlary

Toý etmek isleýärsiňizmi? Toýuňyzy iň gowy tertipde nädip gurnamalydygyny bilmeýärsiňizmi, bu programma üpjünçiligi siziň üçin.

Sahypany görüň

Suratlar

Bu ýerde tebigatyň suratlaryny, türkmen Akhalteke atlaryny, taryhy ýadygärlikleri we ýerleşişiňizi bezemek üçin heýkelleri tapyp bilersiňiz.

Sahypany görüň

Potoloklar dükany

Çekdirilen potoloklar, diwar reňklemek we diwar kagyzlary jaýyňyzyň bezegdir. Öýüňizi rahat we amatly edin.

Sahypany görüň

Turkmenistan 360

Türkmenistan 360, iň ajaýyp ýerlere baryp görmek üçin, Türkmenistanyň içinde syýahat etmegiň täze, häzirki zaman usulydyr.

Sahypany görüň

Siziň kanagatlanmagyňyz biziň esasy maksadymyz.

Müşderilerimizden näme işleýändigini, nämäniň ýetmeýnligini elmydama soraýarys. Hyzmatymyz we programma üpjünçiligimiz barada müşderilerimiziň pikirlerini yzygiderli göz öňünde tutýarys, we bu seslenmeler indiki ediljek işlerimiz üçin haýsy üýtgeşmeler girizjekdigimize, şeýle hem haýsy bölekleriň şol bir durkynda galmalydygyna gönüden-göni täsir edýär.


... ... ...
...
...
...
Siz bilen işlemek gaty aňsat! Tiz wagtyň içinde owadan we isleýän funkdiýalarymy ýerine ýetirýän web sahypamy elime aldym. Dizaýny haýran galdyryjy!

Babamyrat Muhammedow

aymaro@mail.ru

This theme is amazing. The code is the best I've seen for a theme. Easy to extend, stays true to Bootstrap...also excited on how it's getting continual updates and support.

Sahymyrat Abdyrasulow

sahymyrat@mail.ru

Elýeter bahalar.

Bellik:Aşakda görkezilen bahalar degişli hyzmatyň başlangyç bahasydyr we goşmak isleýän funksiýalaryňyza baglylykda üýtgeýär

Web sahypalar

5.000 TMT

  • Giriş sahypasy
  • E-commerce
  • Online menu
iOS and Android

30.000 TMT

  • iOS programmalary
  • Android programmalary
  • API - ýazmak hyzmaty
Branding

3.000 TMT

  • Logo
  • UI/UX dizaýn
  • Mockup